Hướng dẫn thanh toán mua trước trả sau qua FUNDIIN

Bước 1: Chọn sản phẩm muốn mua và nhấn nút

Thêm vào giỏ hàng

Bước 2: Ở trang thanh toán, chọn

Mua trước trả sau qua Fundiin